Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (επισυνάπτεται)
β) Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
ε) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
στ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, τυχόν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική και άλλη σχετική δραστηριότητα.
ζ) Υπόμνημα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας , καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
η) Δύο συστατικές επιστολές
θ) Ανάτυπα δημοσιεύσεων και περίληψη πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας, εφόσον οι προπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου προβλέπουν τέτοια εργασία. Ιδιαίτερα για τους αρχιτέκτονες υποψηφίους απαιτείται η υποβολή φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις κύριες σχεδιαστικές εργασίες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, με συστημένο ταχυδρομείο έως την προθεσμία που ορίζεται σε κάθε προκήρυξη, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα ( ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpmsdiax@arch.uoa.gr τουλάχιστον την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα.