Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Το διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» έχει ως αντικείμενο την διεπιστημονική έρευνα των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων δύο γνωστικών περιοχών, αφενός της διαχείρισης και ανάδει- ξης των μνημείων ιδιαίτερα με την χρήση των νέων τεχνολογιών, και αφετέρου της αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό και περιαστικό χώρο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχομένων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, ή της πολιτισμικής τεχνολογίας και η μετεκπαίδευσή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών και στον περίγυρό τους. Η σπουδή αυτή επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

Αφετηρία για την οργάνωση του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί η διαπίστωση ότι σε ιστορικά σημαντικές περιοχές έχουν αναπτυχθεί δύο ισχυρές δυναμικές: (α) η δυναμική της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια ολόκληρο τον πλανήτη, με τρομακτικούς ρυθμούς αστικοποίησης, και (β) η δυναμική της ιστορικής συνέχειας και της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς, που έχει ιδιαίτερα έντονη σημασία στα αστικά κέντρα

Στη λειτουργία του ΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική συνεργάζονται για να επιτύχουν με τον πιο οργανωμένο τρόπο την ανωτέρω συνέργεια τα ακόλουθα Τμήματα:
(α) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
(β) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και
(γ) Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τον συντονισμό και την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα και τα θέματα σχε- διασμού στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Μυτιλήνη, τη Νάξο και σε άλλα κέντρα κατά τις ανάγκες του προγράμματος. Συγκροτείται Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος (ΕΔΕ) από εκπροσώπους των συνεργαζομένων Τμημάτων, η οποία έχει την καθόλου εποπτεία της λειτουργίας του Προγράμματος.