Πρόγραμμα Σπουδών

Τίτλοι και Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική απονέμει Μεταπτυχιακό Δί- πλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο κάτοχος του ΜΔΕ μπορεί να συνεχίσει, μετά από έγκριση σχετικής αίτησής του, τις μεταπτυχιακές του σπουδές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις.

Αριθμός εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών που επιλέγονται κάθε χρόνο για το ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20). Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) δύναται, εφόσον οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δεν επαρκούν, να επιλέξει αριθμό μικρότερο των είκοσι.

Η ΕΔΕ επιλέγει τους άριστους υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλή διάσταση του ΠΜΣ. Επιδιώκεται η σύμμετρη κατανομή μεταπτυχιακών φοιτητών ανάμεσα στους διάφορους κλάδους, χωρίς πάντως να προσδιορίζονται αυστηρές ποσοστώσεις ούτε να παραμερίζεται η σχετική ποιότητα των υποψηφίων υπέρ της ποσόστωσης.

Κατηγορίες υποψηφίων

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν (α) κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ελληνικών πανεπιστημίων ή ισοτίμων πτυχίων του εξωτερικού, (β) διπλωματούχοι αρχιτέκτονες μηχανικοί απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ ή ισοτίμων ξένων σχολών, (γ) κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δ) κάτοχοι πτυχί- ων άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ με σπουδές σχετικές προς το περιεχόμενο και τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

Προαπαιτούμενα

Η ΕΔΕ δύναται να ορίζει κατά περίπτωση συγκεκριμένα μαθήματα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ενός από τα συνεργαζόμενα Τμήματα ως προαπαιτούμενα για την συμμετοχή υποψηφίου στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος υποψήφιος παρακολουθεί, αφού επιλεγεί, κατά προτε- ραιότητα τα μαθήματα αυτά, και μετά την επιτυχή συμπλήρωσή τους συνεχίζει με τα μαθήματα του ΠΜΣ.